SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ2023-09-18T22:47:43+03:00

SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

ILFOV

S.E.O.S.P. Ilfov se ocupă cu evaluarea și orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale.

Documente specifice

SERVICIUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

Acte necesare pentru depunerea dosarului în vederea obținerii certificatului de (re)orientare școlară:

1. Cererea părintelui/tutorelui legal instituit adresată COSP;

2. Copie a actelor de identitate ale copilului/elevului/tânărului (certificat de nastere/carte de identitate);

3. Copie a actelor de identitate ale părinților/tutorelui legal instituit

(copii ale certificatului de căsătorie/sentinței de divorț/hotărârii/sentinţei de plasament – dacă este cazul);

4. Anchetă socială ( model anexa 6 – realizată de responsabil caz prevenire din SPAS-Primărie/DGASPC ) (în original)

5. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie;( model anexa 7)(în original)

6. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (eliberat în baza biletului de trimitere de la medicul de familie) ; (în original)

7. Fişa de evaluare psihologică; ( model anexa 8-realizată de de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat, în condiţiile legii )* (în original)

8. Fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învățământ ( model anexa 9 – este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară ). (în original)

9. Copie foaie matricolă/ Adeverinţă de elev; (în original)

10. Copie certificat de orientare scolară şi/sau profesională (dacă este cazul.)

11. Alte documente în copie (se specifică- ex. certificatului de încadrare în grad de handicap ).

NOTĂ: dosarele incomplete nu vor fi luate în evidență.

**Evaluarea psihoeducaţională ( conform Anexei 10) se realizează de specialiştii din cadrul SEOSP – CJRAE la data depunerii dosarului completat cu documentele menţionete la punctele 1-11, în urma unei programări prealabile la tel.031.426.01.66/0737041586

  1. CERERE_SEOSEP
  2. Acord prelucrarea datelor personale
  3. Fisa_de_evaluare_psihologica
  4. Fisa_medicala_sintetica
  5. Fisa_psihopedagogica_elev_cu_CES

Program

Vă informăm că Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Ilfov nu funcționează în perioada 19.06.2023 – 31.08.2023. – Adresa nr. 396 din 26.04.2023
Marți – Joi: 09:00 – 13:00
Număr telefon programări: 0737.041.586

Despre

S.E.O.S.P. Ilfov se ocupă cu evaluarea și orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale. Evaluarea reprezintă un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și calitativ particularitățile dezvoltării, limitele și potențialul copilului/ elevului/ tânărului cu CES.

Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/ copilul/ tânărul are sau nu CES, în vederea orientării școlare și/ sau profesionale, identificării nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială. Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe ameliorativ- formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educationale optime în funcție de nevoile specifice ale copilului/ elevului/ tânărului cu CES.

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COȘP) este cea care emite certificatele de orientare/ reorientare școlară și profesională, la propunerea S.E.O.S.P. din cadrul C.J.R.A.E. Ilfov.

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalizării de șanse.

Go to Top